Europejski Fundusz Obligacji – czy warto wykupić ubezpieczenie inwestycyjne?

ubezpieczenie inwestycyjne

Takim produktem jest Europejski Fundusz Obligacji, oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa.

Obligacja a lokata

Ubezpieczenie inwestycyjne Europejski Fundusz Obligacji nie jest lokatą bankową, chociaż z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestowanych oszczędności są to produkty zbliżone do siebie. Potocznie uważa się, że lokata w bezpieczny sposób pozwala pomnożyć środki. Przy dzisiejszym oprocentowaniu lokat można co najwyżej mówić o zachowaniu realnej wartości pieniądza, czyli uchronieniu oszczędności od wpływu inflacji. Czasy 20-proc. zysków z lokat nigdy już nie wrócą, dzisiaj mówimy o 2-3 proc. Lokaty są rzeczywiście jednym z najbezpieczniejszych produktów pod warunkiem, że korzystamy z oferty stabilnych, znanych instytucji bankowych. Z tym bywa różnie, często warto zastanowić się, dlaczego na przykład interesujący nas bank oferuje lokatę o oprocentowaniu o 1-2 punkty procentowe wyższe niż średnia rynkowa? Może to wskazywać na niestabilną kondycję finansową takiej instytucji. O inwestowaniu natomiast często myśli się jako o możliwości wypracowania dużego zysku przy dużym ryzyku. Przy czym do inwestowania zalicza się także lokowanie oszczędności w obligacje Skarbu Państwa. Takie myślenie prowadzi do wniosku, że bardziej bezpieczna jest lokata banku X niż obligacja gwarantowania przez Skarb Państwa, co jest nonsensem. Oprócz Skarbu Państwa papiery dłużne czyli obligacje emitują także przedsiębiorstwa, na przykład banki. Nawet jeśli emitentem są największe banki w Polsce, zazwyczaj ich obligacje zapewniają wyższy zysk niż Skarbu Państwa. Ciekawostką jest także często ocenianie przez klientów lokat oferowanych przez dany bank jako bezpiecznych, a obligacji emitowanych przez ten sam bank jako już obarczonych ryzykiem, choć to ta sama instytucja…

Ubezpieczenie inwestycyjne Europejski Fundusz Obligacji to bezpieczny produkt. Oszczędności klientów są lokowane w obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa albo NBP, jednak podstawowe lokaty Funduszu (minimum 70%) to obligacje polskich przedsiębiorstw i samorządów, zagraniczne papiery dłużne oraz krótkoterminowe depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Analitycy TUnŻ Europa dokładnie rozpoznają kondycję finansową emitenta papieru wartościowego, perspektywę wzrostu wartości i płynność danego papieru wartościowego, a także zwracają uwagę na sytuację ekonomiczną w danym kraju, prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych oraz ryzyko walutowe. Dzięki temu klienci mogą spać spokojnie a oczekiwany zysk powinien być o kilka punktów procentowych wyższy niż na dobrze oprocentowanej lokacie bankowej. 

Europejski Fundusz Obligacji jest więc produktem pośrednim pomiędzy lokatą a funduszem inwestycyjnym. Oferuje możliwość osiągnięcia wyższych zysków niż na tradycyjnej lokacie bankowej, za to ryzyko jest niższe niż w przypadku zrównoważonych i akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Zawierając umowę ubezpieczenia opłacasz jednorazową składkę w wysokości co najmniej 5000 zł. Jeśli dysponujesz gotówką, możesz później wpłacać dodatkowe składki w wysokości co najmniej 2000 zł. Koszt ochrony ubezpieczeniowej jest minimalny, praktycznie niemal cała wpłacona kwota jest inwestowana przez Fundusz Obligacji w celu wypracowania zysku.

Ubezpieczenie inwestycyjne – z umowy można zrezygnować

W Europejskim Funduszu Obligacji nie musisz się obawiać tego, że będziesz przywiązany do polisy bez względu na swoją sytuację życiową. Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 pierwszych dni okresu odpowiedzialności, a po upływie tego terminu masz możliwość dokonywania częściowych wykupów i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Przez pierwsze 3 lata okresu odpowiedzialności zapłacisz 100 zł od każdej zrealizowanej dyspozycji częściowego wykupu oraz taką samą kwotę w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, a po upływie 3 lat możesz wypłacać środki bez opłaty likwidacyjnej.

Podsumowując, przy obecnym poziomie stóp procentowych w Polsce o realnym zysku z lokaty trzeba na kilka najbliższych lat zapomnieć. Obligacje zaś są zbliżone do nich pod względem bezpieczeństwa a wypracowują wyższy zysk.

przeczytaj cały artykuł "Europejski Fundusz Obligacji – czy warto wykupić ubezpieczenie inwestycyjne?"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki plików cookies.